Konsultacje społeczne z mieszkańcami Zygmuntowa w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości

Informujemy, iż w terminie: 28.10.2021r. - 12.11.2021r. przeprowadzane są konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Gomunice dotyczące Programu Współpracy Gminy Gomunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 106 w Urzędzie Gminy Gomunice oraz na stronie BIP: https://bip.gomunice.pl/bipkod/015

2021-08-03 Wykaz nieruchomości do sprzedaży.

Wójt Gminy Gomunice podaje do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gomunicach oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gomunice wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni, tj. od dnia 03.08.2021 r. do dnia 24.08.2021 r.

Wójt Gminy Gomunice przeznacza ponownie do wynajmu socjalnego na czas oznaczony lokale zgodnie z wykazem ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2021r.

Wójt Gminy Gomunice przeznacza do wynajmu socjalnego na czas oznaczony lokale zgodnie z wykazem ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2021r.

Wójt Gminy Gomunice podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gomunicach wywieszono wykaz nieruchomości do najmu oraz lokali socjalnych do zasiedlenia przez osoby uprawnione do ich wynajęcia.

Symbol / Przetargi

Wyniki II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gomunice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Gomunice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gomunice w menu Ogłoszenia.