Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kletni w sprawie zniesienia nazwy urzędowej Kletnia, rodzaj - kolonia

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Marianki w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaszczyc-Koloni w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Pirów w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Zygmuntowa w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości

Informujemy, iż w terminie: 28.10.2021r. - 12.11.2021r. przeprowadzane są konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Gomunice dotyczące Programu Współpracy Gminy Gomunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

 

Szczegółowe informacje w pokoju nr 106 w Urzędzie Gminy Gomunice oraz na stronie BIP: https://bip.gomunice.pl/bipkod/015

2021-08-03 Wykaz nieruchomości do sprzedaży.

Wójt Gminy Gomunice podaje do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gomunicach oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gomunice wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni, tj. od dnia 03.08.2021 r. do dnia 24.08.2021 r.