Informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2021r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

 

  • pomocy społecznej
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • ochrony i promocji zdrowia


Termin składania ofert upływa dnia 15 stycznia 2022r.

 

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice w pok. 106 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice w zakładce "Pożytek Publiczny".