Od 1 lipca 2013r. wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, są zobowiązani umieszczać poszczególne frakcje odpadów w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej lub workach w zabudowie jednorodzinnej.

Odpady komunalne, które nie mieszczą się w wykazie do segregacji w workach należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane dostarczonego przez Przedsiębiorstwo (np. popiół, tzw. "pampersy", ubrania, zniszczone obuwie, brudne foliówki i reklamówki, itp.).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gomunice lub w kasie Urzędu Gminy.

W związku ze mianą numerów kont bankowych od dnia 1 listopada 2019r. obowiązuje nowy numer konta.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani w dniu odbioru odpadów do wystawiania pojemników oraz worków przed posesję (przed wejściem na teren nieruchomości). Pojemniki oraz worki, które nie będą wystawione przed posesję nie zostaną odebrane.

 

Do pobrania: