Od 1 lipca 2013r. wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, są zobowiązani umieszczać poszczególne frakcje odpadów w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej lub workach w zabudowie jednorodzinnej.

Odpady komunalne, które nie mieszczą się w wykazie do segregacji w workach należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane dostarczonego przez Przedsiębiorstwo (np. popiół, tzw. "pampersy", ubrania, zniszczone obuwie, brudne foliówki i reklamówki, itp.).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gomunice lub w kasie Urzędu Gminy.

W związku ze zmianą numerów kont bankowych od dnia 1 listopada 2019r. obowiązuje nowy numer konta.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani w dniu odbioru odpadów do wystawiania pojemników oraz worków przed posesję (przed wejściem na teren nieruchomości). Pojemniki oraz worki, które nie będą wystawione przed posesję nie zostaną odebrane.

 

Zbiórka zużytego elektrosprzętu 17.01.2022r. 

 

Do pobrania: