Foto / Sala podczas obrad Rady Gminy

W dniu 18 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy Gomunice.
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Gomunice z organizacjami pozarządowymi" w roku 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Gomunice" za 2020 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Gomunice za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2021r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2021-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kletnia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gomunice w roku szkolnym 2021/2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Gomunicach i nadania jej statutu.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad Sesji.

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/