Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 27 października 2021 roku (środa) o godz. 9:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji.
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Klubów Sportowych.
 5. Informacja o pracach Komisji między Sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym , zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gomunice za pierwsze półrocze 2021r.
 8. Informacja za pierwsze półrocze 2021 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust 3 . ustawy o finansach publicznych.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021, dla których Gmina Gomunice jest organem założycielskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2021-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gomunice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kletnia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gomunice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne tj. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/128/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 19. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego z dniem 31 grudnia 2021 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/129/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad Sesji.
 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/