Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 22 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XL Sesji Rady Gminy.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji.
 4. Informacja o pracach Komisji między Sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym , zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gomunice za rok szkolny 2020/2021.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kletnia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gomunice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gomunice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Gomunice.
 15. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diety dla Radnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Gomunice.
 17. Wolne informacje i wnioski.
 18. Zakończenie obrad Sesji.

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/