Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 22 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku XLI Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołu z Sesji Rady Gminy .
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych przez Gminę Gomunice na Inwestycje zrealizowane oraz w trakcie realizacji w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2021-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę XXXIX/234/21 Rady Gminy Gomunice z dnia 27 października 2021 r., w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Gomunice na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gomunice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na ternie Gminy Gomunice uchwalonego uchwałą Uchwałą Nr XII/66/19 Rady Gminy Gomunice z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gomunice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad Sesji.
 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/