Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 24.11.2023 roku (piątek), o godzinie 11.00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXXV Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXXV Sesji Rady Gminy.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji.
 4. Informacja o pracach Komisji między Sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gomunice za rok szkolny 2022/2023.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2023-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LV/321/22 Rady Gminy Gomunice z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LV/322/22 Rady Gminy Gomunice z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników na terenie Gminy Gomunice .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Gomunicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gomunicach.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad Sesji.

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/