Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 06.11.2023 roku (poniedziałek), o godzinie 14.00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice w latach 2023-2033 .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LXVI/372/23 Rady Gminy Gomunice z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gomunicach .
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  10. Zakończenie obrad Sesji.

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/