Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 29 września 2022 roku (czwartek) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LIII Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Gomunice.
 4. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gomunice za pierwsze półrocze 2022r.
 8. Informacja za pierwsze półrocze 2022 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust 3 . ustawy o finansach publicznych.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022, dla których Gmina Gomunice jest organem założycielskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiecko-Kolonia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gomunice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gomunice, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gomunicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka "Akademia Smyka" w Gomunicach.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad Sesji.
 

 

 Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/