Foto / Sala podczas obrad Rady Gminy

W dniu 5 marca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Gminy Gomunice za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gomunice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 05/2020 z dnia 14 grudnia 2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 06/2020 z dnia 14 grudnia 2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gomunice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/175/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Gomunice na lata 2020-2025”.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/138/2016 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gomunice na rok 2021”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gomunice na 2021 rok”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków kanalizacji sanitarnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paciorkowizna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gomunice na rok 2021.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gomunice na rok 2021.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie obrad Sesji

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/