Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 29 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku XLV Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy .
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Gminy Gomunice za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Gomunice za rok 2021.
 10. Informacja o realizacji programu opieki nad zwierzętami w Gminie Gomunice w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece do organu właściwego do rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gomunice na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gomunice na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gomunice.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/129/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gomunicach oraz przekształcenia Publicznego Przedszkola w Gomunicach poprzez zmianę jego siedziby.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad Sesji.

 

 
 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/