Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 15 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 9:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLIX Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z kontroli wydatków na transport zbiorowy z terenu Gminy Gomunice w tym dowóz dzieci do szkół w roku 2021.
 7. Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Gomunice za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gomunice w roku szkolnym 2022/2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad Sesji.
 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/