Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 11:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie LXV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku LXV Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach za 2022rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Gomunice za rok 2022.
 9. Informacja o realizacji programu opieki nad zwierzętami w Gminie Gomunice w roku 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2023-2033.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIV/359/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2023r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowych diet miesięcznych dla radnych Rady Gminy Gomunice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Gomunice oraz zwrotu kosztów podróży służbowychj.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gomunice w 2023 roku”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad Sesji.

 

   Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/