Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 29 listopada 2022 roku (wtorek) o godz. 11:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad LVII Sesji Rady Gminy.
3. Wnioski do protokołów z Sesji.
4. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Gomunice.
5. Informacja o pracach Komisji między Sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gomunice za rok szkolny 2021/2022.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/58/19 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Akademii Smyka w Gomunicach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Akademii oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gomunicach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Gomunicach.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad Sesji.
 
 
 
Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/