Plakat / GUS Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

W dniach od 13 do 31 stycznia 2023r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

 

Więcej informacji na stronach GUS: https://lodz.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-koniunktury-w-gospodarstwach-rolnych-ak-r-13-31-01-2023-r-,166,1.html