Grafika / Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Nowy Okres Zasiłkowy 2023/2024 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach informuje, że od dnia 1 lipca 2023 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.
oraz
od dnia 1 lipca 2023 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.
Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.
Nowa wysokość kryterium dochodowego dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na okres 2023/2024 wynosi: 1209,00 zł.
Wnioski o świadczenia rodzinne czy fundusz alimentacyjny można składać w formie:

  • elektronicznej od 1 lipca 2023 r. za pomocą:
    • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
    • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP http://epuap.gov.pl/
  • papierowej od 1 sierpnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30, pokój nr 1.

W celu kontynuacji wypłaty: świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek o wypłatę w/w świadczenia należy złożyć do 31 października br.
W celu kontynuacji wypłaty: świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioski o wypłatę w/w świadczeń należy złożyć do 30 listopada br.
Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu: 44 685 02 45


WAŻNE!

 

W przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2022 roku.
W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2022 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2022 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2022 lub 2023 roku, umowy zlecenia za 2022 i 2023 rok, umowy o pracę zawarte w 2022 i 2023 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2022 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).