Grafika / Kosze na śmieci

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Informujemy, że w dniach 1-31 maja 2023r. na terenie Gminy Gomunice nastąpi audyt kompostowników polegający na: sprawdzeniu czy na nieruchomościach znajduje się przydomowy kompostownik oraz czy kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art.9u ust. 1 i ust. 9v ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2022r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz art. 379 i art.380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2021r. poz. 1973).