Grafika / Projekt kanalizacji

Informacja dla mieszkańców Gomunic: ul. Kopernika, ul. Leszka Czarnego, ul. Strażacka, ul. Teligi, Wielki Bór

Wójt Gminy Gomunice informuje ww. mieszkańców o możliwości podłączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieci kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku w swoich nieruchomościach m. in. poprzez obowiązkowe podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest możliwe tylko, jeżeli nieruchomości jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) przyłącza do sieci kanalizacyjnej wykonuje się własnym staraniem i na koszt właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o podjęcie działań w celu podłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji.

Informacje w sprawie można uzyskać również dzwoniąc pod nr telefonu 44 684 24 85 wew. 227 lub 263.


Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak


Gomunice, dn. 25.01.2022r.