Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 09:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie LXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXIX Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z kontroli Klubów Sportowych na terenie Gminy Gomunice za rok 2022 .
 7. Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Gomunice za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nazw ulic w miejscowościach położonych na terenie Gminy Gomunice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paciorkowizna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/