Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021r.

 

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b, pkt 8a, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) na terenie województwa łodzkiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu w zamknięciu;
  2. informowanie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu.


§ 2. Zakazuje się:

  1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
  2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.


§ 3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 1 i § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie województwa łódzkiego.


§ 4. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa łódzkiego.


§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

Wojewoda Łódzki

Tobiasz Bocheński