Logo / Żłobek Akademia Smyka

Drodzy Rodzice!


Od dnia 13.07-24.07.2021 roku rusza rekrutacja do żłobka "Akademia Smyka" w Gomunicach. Dokumenty składamy w placówce żłobka "Akademia Smyka" ul. Witosa 1, w godzinach 7:00-15:00. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje liczba punktów przyznanych podczas procesu rekrutacyjnego.
Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest potwierdzenie przez lekarza pediatrę posiadania kompletu szczepień wymaganych dla dziecka zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.

 

Wniosek o przyjęcie do żłobka wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych zostanie oceniony według następujących kryteriów z przypisaną do nich odpowiednią punktacją:

 1. mieszkaniec gminy Gomunice - 20 pkt.,
 2. rodzic ma status rodzica samotnie wychowującego dziecko - 15 pkt.,
 3. dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 18 pkt.,
 4. dzieci rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów - 10 pkt.,
 5. wielodzietność rodziny dziecka - 8 pkt.,
 6. dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 7 pkt.,
 7. zgłoszenie jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka, do którego złożono wniosek (dotyczy dzieci, których rodzeństwo będzie uczęszczać do placówki w dniu, na który zadeklarowano początek objęcia dziecka opieką) - 5 pkt.,
 8. dziecko w momencie złożenia formularza rekrutacyjnego uczęszcza do żłobka- 3 pkt.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w regulaminie rekrutacyjnym oraz posiadanie szczepień:

 • oświadczenie rodzica o zamieszkaniu na terenie Gminy Gomunice;
 • oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka;
 • oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci;
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;
 • aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

 

Dziecko początkowo zostaje w żłobku przez godzinę. Czas pobytu dziecka w żłobku jest wydłużany w porozumieniu z rodzicami oraz zależny od jego funkcjonowania w nowym otoczeniu. W czasie adaptacji maluszek otoczony jest szczególną opieką i zainteresowaniem opiekunów. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami i każdego dnia przekazujemy informacje o samopoczuciu ich dziecka. Pamiętajmy, że każdy maluszek jest inny i inny jest czas, jakiego potrzebuje aby odnaleźć się w nowej sytuacji.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji, oraz regulaminem ogólnym placówki.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 prosimy o zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa COVID-19, oraz Oświadczeniem Rodzica, które będą niezbędne w momencie podpisania umowy z dyrektorem żłobka.

 

Pliki do pobrania: