Grafika / Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.


Gmina Gomunice otrzymała rekomendację MRiPS do przyznania środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 100% wnioskowanych środków.


Realizacja zadania została powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gomunicach.


Program zakłada objęcie 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności usługami asystencji osobistej.


Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować do dnia 31.03.2024r.:

  • osobiście - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice w dni robocze w godz. 8.00-14.00
  • telefonicznie - 44/684-24-85

Program realizowany jest do 31.12.2024 r.


Cel Programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji i zadań za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów!

 

Usługa asystencji osobistej jest nieodpłatna.


Kto może skorzystać z usług asystencji osobistej


Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:

  • Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie uzupełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2024
  • Do Karty Zgłoszenia do programu odbiorca załącza kserokopię dokumentów dot. uprawnień wskazanych w Karcie Zgłoszenia. Na Karcie Zgłoszenia do programu pracownik socjalny potwierdza własnoręcznym podpisem uprawnienia do usług,
  • Za wiedzą i zgodą osoby z niepełnosprawnością zgłoszenia przyjmowane są także za pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci oraz podmioty i osoby wskazane w Karcie Zgłoszenia do programu).


Druki karty zgłoszenia do Programu wraz z dokumentami do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gomunicach.

Do pobrania: