Logo / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla hydroforni Pudzików w Gminie Gomunice"

 

Całkowity koszt zadania: 153 710,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 122 965,00 PLN

 

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 122 965,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla hydroforni Pudzików w Gminie Gomunice".

Przedmiotowe zadanie polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej będzie realizowane na gruncie na terenie hydroforni Pudzików w Gminie Gomunice (działki nr 1198, 1519/1, 1520/1 obręb Chrzanowice). Wytwarzana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby hydroforni.

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Gomunice, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia środowiska.


Celem bezpośrednim projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy.

 

Realizacja zadania przyczyni się do:

  • zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawy jakości powietrza,
  • zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego,
  • poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej,
  • poprawy stanu środowiska naturalnego.