Logo / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Gomunicach


Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Gomunicach”

 

Całkowity koszt zadania: 157.798,74 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 102.633,00 PLN

 

Celem bezpośrednim projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy.


Realizacja zadania przyczyni się do:

  • zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawy jakości powietrza,
  • zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego,
  • poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej,
  • poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/