Logo / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: "Instalacje OZE w Gminie Gomunice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XIII REACT-EU dla Łódzkiego

Działanie: XIII.2 REACT-EU dla OZE

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych na obszarze Gminy Gomunice.

Cele szczegółowe projektu zostały określone jako:

  • zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych
  • ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych
  • zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza

 

Projekt będzie realizowany na obszarze Gminy Gomunice i obejmuje:

  • modernizację źródeł ciepła wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych (53 kpl.)
  • modernizację źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych poprzez wykorzystanie kotłów na biomasę (43 kpl.)
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznych do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych energochłonnych obiektach (232 kpl.)

 

 

Całkowity koszt zadania: 6.499.426,00 zł

Dotacja z EFRR: 5.094.475,02 zł