Logo / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt pn.: "Doposażenie Sal OSP- Gomunice, Słostowice, Piaszczyce"

 

  • Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Działanie: Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  • Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"Celem głównym projektu jest: "Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarach wiejskich poprzez zakup wyposażenia do Sal OSP w Gomunicach, Słostowicach i Piaszczycach”

Zadanie realizowane w roku 2022 . Dzięki realizacji inwestycji zostaną doposażone trzy Sale OSP - Gomunice, Słostowice, Piaszczyce.

 

Całkowity koszt zadania: 75 998,05 PLN

Dotacja z EFRR: 48.783,00 PLN