Logo / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice w Gminie Gomunice”

 

 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa: V Ochrona środowiska
 • Działanie: V.3 Gospodarka wodno - kanalizacyjna
 • Poddziałanie: V.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna

 

Celem głównym projektu jest: "Poprawa warunków życia oraz podniesienie poziomu atrakcyjności Gminy Gomunice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice”.

 

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022 - realizacja robót budowlanych. Dzięki realizacji inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna:

 

 • Gomunice - długość 2,05 km, przyłącza 103 szt. o łącznej długości 567 m, razem 2,62 km,
 • Kletnia - długość 1,62 km, przyłącza 57 szt. o łącznej długości 314 m, razem 1,93 km,
 • Słostowice - długość 3,08 km, przyłącza 108 szt. o łącznej długości 511 m, razem 3,59 km.

 

 

Zadania do realizacji w ramach projektu:

 

 • Zdanie 1 - Przygotowanie projektu:

  • Dokumentacja techniczna Słostowice;
  • Dokumentacja techniczna Gomunice i Kletnia;
 • Zadanie 2 - Kanalizacja sanitarna Kletnia:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
  • Przyłącza.
 • Zadanie 3 - Kanalizacja sanitarna Gomunice:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
  • Przyłącza.
 • Zadanie 4 - Kanalizacja sanitarna Słostowice:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
  • Przyłącza.
 • Zadanie 5 - Koszty pośrednie:

  • Nadzór inwestorski;
  • Promocja projektu.

 

 

Całkowity koszt zadania: 11.970.379,76 PLN

Dotacja z EFRR: 7.493.464,07 PLN