Logo / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: "Budowa budynku przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego”

 

 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna
 • Działanie: IV.3 Ochrona powietrza
 • Poddziałanie: IV.3.2 Ochrona powietrza

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez budowę budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Gomunicach, w technologii budownictwa pasywnego oraz upowszechnienie wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony powietrza.

 

Cele szczegółowe projektu zostały określone jako:

 • obniżenie kosztów ogrzewania budynku użyteczności publicznej
 • promocja i wdrażanie idei budownictwa pasywnego oraz energooszczędnego
 • zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych
 • ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych
 • dążenie do utrzymania niskoemisyjnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju Gminy Gomunice zmierzającej do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną
 • realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
 • zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza
 • poprawa jakości, ergonomii oraz stanu technicznego infrastruktury publicznej
 • podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz dzieci uczęszczających do Przedszkola

 

Całkowity koszt zadania: 7.784.264,10 PLN
Dotacja z EFRR: 4.656.019,50 PLN