Logo / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach”

 

  • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa: VII Infrastruktura dla usług społecznych
  • Działanie: VII.4 Edukacja
  • Poddziałanie: VII.4.3 Edukacja ogólna

 

Celem głównym projektu jest: "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Chrzanowicach w zakresie wychowania fizycznego, kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego”.

 

Projekt polega na budowie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, boksami szatniowymi oraz dwiema salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej w Chrzanowicach.


Zostaną w nich utworzone dwa laboratoria:

  • laboratorium języków obcych;
  • laboratorium chemiczno -fizyczne.


Grupą docelową są uczniowie jako bezpośrednio korzystający z infrastruktury, ale także nauczyciele, uczestnicy wydarzeń popularyzujących naukę i innowacje organizowanych przez szkołę.

 

Całkowity koszt zadania: 3.370.735,63 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 1.370.217,74 PLN

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.233.195,96 PLN