Logo / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach”

 

  • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna
  • Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków
  • Poddziałanie: IV.2.2 Termomodernizacja budynków

 

Celem głównym projektu jest: "Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

 

Projekt polega na głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Gomunice. Zakres przedsięwzięcia dotyczy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach. Obiekt jest zlokalizowany w miejscowości Chrzanowice przy ulicy Łuckiego 16. Ze względu na swoje przeznaczenie odgrywa bardzo ważna
rolę w życiu lokalnej społeczności. W obiekcie planuje się modernizację źródła ciepła z węglowego na odnawialne źródło energii w postaci gruntowej pompy ciepła. Obecna kotłownia jest niewydolna i bardzo zanieczyszcza atmosferę. Planuje się również modernizację systemu grzewczego wraz z instalacją centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na nowoczesne w technologii LED. Dzięki realizacji inwestycji roczne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wyniesie 91,1%, natomiast oszczędność zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną 89,9% co wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. Grupą docelową projektu są uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice uczniów czyli ponad 370 osób. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Planowane do zastosowania w projekcie rozwiązania techniczne w tym w szczególności pompy ciepła charakteryzować będzie wysoki stopień automatyzacji co oznacza, że będą użyteczne dla wszystkich bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, a także proste i intuicyjne w użyciu.

 

Całkowity koszt zadania: 1.264.292,60 PLN

Dotacja z EFRR: 868.909,80 PLN