Gmina Gomunice / Mapa poglądowa

   Gmina Gomunice jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczo–przemysłowym z rozwiniętą funkcją obsługi rolnictwa. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 62,45 km2, zamieszkuje na nim około 5 900 ludności.

   Gmina Gomunice jest jedną z 14 gmin powiatu radomszczańskiego. Położona jest w południowej części województwa łódzkiego, w odległości 10 km od Radomska. Graniczy z następującymi gminami: Radomsko - od południa, Dobryszyce - na zachodzie, Kamieńsk na północy, Gorzkowice - na północnym wschodzie oraz Kodrąb - na południowym wschodzie.
Gmina Gomunice podzielona jest na 10 sołectw obejmujących 24 miejscowości, których największe to: Gomunice, Chrzanowice, Kletnia, Słostowice.
   Przeważającą część terenu gminy zajmują użytki rolne ok. 59% i lasy ok. 35%, co przesądza o głównie rolniczym charakterze gminy i jej znacznych walorach rekreacyjnych.
   Gmina Gomunice ma dobrze zorganizowany układ komunikacyjny oparty na przebiegających z północy na południe, drogach krajowych nr 1 oraz nr 91. Sieć tą uzupełniają ważne drogi powiatowe: tranzytowa Kletnia – Kodrąb, Słostowice – Dobyszyce, Pytowice - Gomunice - Kletnia – Gorzędów. Pozostałe drogi mają charakter lokalny. Należy zaznaczyć, że stan dróg jest dobry i corocznie ulega zasadniczej poprawie. Przez obszar gminy Gomunice przebiega magistrala kolejowa relacji Koluszki-Zawiercie. Na terenie gminy w miejscowości Gomunice zlokalizowana jest stacja PKP, skąd realizowane są połączenia kolejowe. Gomunice posiadają również czynną bocznicę kolejową, co sprzyja łatwemu transportowi towarów masowych. Gmina objęta jest siecią publicznej komunikacji autobusowej realizowanej przez PKS Radomsko, MPK Radomsko oraz prywatnych przewoźników.
   Gmina jest w całości zwodociągowana. Źródło poboru wody stanowią dwa własne ujęcia zlokalizowane w Pudzikowie i Słostowicach, z których liczącą ponad 90 km siecią w znakomitą jakościowo wodę zaopatrywane jest około 1700 gospodarstw domowych. Będąca w stałej rozbudowie sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Gomunice, Wojciechów, Paciorkowizna i odprowadza ścieki do biologicznej oczyszczalni typu Lemna. Znacząca część gminy posiada dostęp do sieci gazowej. Na całym obszarze gminy rozbudowana jest sieć telefoniczna i stały dostęp do Internetu.
   Klimat i rzeźba terenu gminy są bardzo korzystne dla rozwoju rolnictwa. Najlepsze tereny rolnicze znajdują się w miejscowościach: Wąglin, Piaszczyce, Chrzanowice, Kletnia, gdzie funkcjonują małe i średnie gospodarstwa rolne nastawione na produkcję zbóż, ziemniaków oraz hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego. W miejscowości Kocierzowy zlokalizowane są: Stacja Unasieniania Loch oraz wiodąca w Europie Pasieka Zarodowa. Należą one do Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu i zapewniają materiał zarodowy dla całego regionu.
Na obszarze gminy występują ponadto istotne ze względów gospodarczych tereny kopalin użytecznych oraz złoże ropy naftowej znajdujące się w utworach dolomitu.
Ze względu na sieć dróg i dobre uzbrojenie terenu Gmina Gomunice posiada tereny możliwe do wykorzystania pod inwestycje. Do najbardziej oczekiwanych branż należą: agroturystyka, przetwórstwo rolne, przemysł lekki, przemysł drzewny.