Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ze środków Gminy Gomunice złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie:

 

  • pomocy społecznej
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • ochrony i promocji zdrowia


Szczegółowe informacje dot. ww. konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice w pok. 201 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice w zakładce "Pożytek Publiczny”.