Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Gomunice. Do zadań tych należy w szczególności:

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
  2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
  3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia, leków i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  4. Praca socjalna.
  5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
  6. Wydawanie żywności w ramach programu PEAD.
  7. Pozyskiwanie środków z EFS.


Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach upoważniony jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach informuje, iż od dnia 01 listopada 2019 r. zmienił się numer rachunku bankowego GOPS.
Obecny rachunek bankowy: PKO Bank Polski nr 23 1020 3958 0000 9502 0266 5107


 

Kontakt GOPS

Dane kontaktowe: adres, numery telefonów.