Logo / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Budowa budynku przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego - instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła", w wysokości:

 

Pożyczka: 145.975,00 PLN
Dotacja: 62.560,00 PLN

 

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Gomunice, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia środowiska.

Celem bezpośrednim projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, służących do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zastosowanie jako źródło ciepła pompę ciepła PC1.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy.

Realizacja zadania przyczyni się do:

  • zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawa jakości powietrza,
  • zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego,
  • poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej,
  • poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Podjęte działania w ramach projektu umożliwią realizację celu głównego jakim jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/