Gospodarka odpadami komunalnymi

wtorek, 21 grudnia 2010 00:00 Ewa Kubicz
Drukuj

Od 1 lipca 2013r. wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, są zobowiązani umieszczać poszczególne frakcje odpadów w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej lub workach w zabudowie jednorodzinnej.
Odpady komunalne, które nie mieszczą się w wykazie do segregacji w workach należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane dostarczonego przez Przedsiębiorstwo (np. popiół, tzw. "pampersy", ubrania, zniszczone obuwie, brudne foliówki i reklamówki, itp.).

Dodatkowo będą funkcjonowały Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Urząd Gminy, Słostowice 1A, 97-545 Gomunice (Oczyszczalnia Ścieków) (punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00) – punkt zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych i chemikalii, szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali oraz odpadów ulegających biodegradacji,
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice, apteki w Gomunicach: ul. Krasińskiego 33 i ul. Wincentego Witosa 1 – punkt zbierania przeterminowanych leków,
Urząd Gminy w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice – punkt zbierania zużytych baterii,
Zespól Szkolno – Przedszkolny w Gomunicach ul. Słowackiego 12, 97 – 545 Gomunice – punkt zbierania zużytych baterii,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chrzanowicach, ul. Łuckiego 16, 97-545 Gomunice – punkt zbierania zużytych baterii.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gomunice: 68 8980 0009 2003 0017 5564 0030 lub w kasie Urzędu Gminy.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani w dniu odbioru odpadów do wystawiania pojemników oraz worków przed posesję (przed wejściem na teren nieruchomości). Pojemniki oraz worki, które nie będą wystawione przed posesję nie zostaną odebrane.

Dokumenty do pobrania:

Poprawiony: piątek, 29 marca 2019 10:12