.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Informator Lokalny Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi

Email Drukuj

Od 1 lipca 2013r. wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów, są zobowiązani umieszczać poszczególne frakcje odpadów w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej lub workach w zabudowie jednorodzinnej.
Odpady komunalne, które nie mieszczą się w wykazie do segregacji w workach należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane dostarczonego przez Przedsiębiorstwo (np. popiół, tzw. "pampersy", ubrania, zniszczone obuwie, brudne foliówki i reklamówki, itp.).

Dodatkowo będą funkcjonowały Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Urząd Gminy, Słostowice 1A, 97-545 Gomunice (Oczyszczalnia Ścieków) (punkt czynny we wtorek i czwartek w godz. 9.00 - 14.00) – punkt zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych i chemikalii, szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali oraz odpadów ulegających biodegradacji,
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice, apteki w Gomunicach: ul. Krasińskiego 33 i ul. Wincentego Witosa 1 – punkt zbierania przeterminowanych leków,
Urząd Gminy w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice – punkt zbierania zużytych baterii,
Zespól Szkolno – Przedszkolny w Gomunicach ul. Słowackiego 12, 97 – 545 Gomunice – punkt zbierania zużytych baterii,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chrzanowicach, ul. Łuckiego 16, 97-545 Gomunice – punkt zbierania zużytych baterii.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gomunice lub w kasie Urzędu Gminy.

W związku ze zmianą numerów kont bankowych od dnia 1 listopada 2019r. obowiązuje nowy numer konta: 33 1020 3916 0000 0202 0298 0548.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani w dniu odbioru odpadów do wystawiania pojemników oraz worków przed posesję (przed wejściem na teren nieruchomości). Pojemniki oraz worki, które nie będą wystawione przed posesję nie zostaną odebrane.

Dokumenty do pobrania:

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2021 15:11  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi