IX Sesja Rady Gminy

czwartek, 07 maja 2015 11:41 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 15 maja 2015 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IX Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2015.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2015-2021.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej w Gomunicach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2014.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
13. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania Radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 07 maja 2015 11:44