XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

wtorek, 24 września 2013 00:00 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 27 września 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2013-2021.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2013-2021.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2013.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad Sesji.

 

u obrad XXV Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.

4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2013-2020.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2013.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gomunice w roku 2013 kredytu lub pożyczki na restrukturyzację wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gomunice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 11.06.2013 r. do dnia 10.06.2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gomunice na lata 2013-2015.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.

14. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gomunice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”.

15. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Gomunice.

16. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

17. Interpelacje i zapytania Radnych.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: wtorek, 24 września 2013 11:30