XXIV Sesja Rady Gminy

czwartek, 14 marca 2013 12:01 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 22 marca 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2013-2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2013.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2013 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gomunice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gomunice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014.
15. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: niedziela, 17 marca 2013 01:43