„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

poniedziałek, 27 maja 2019 10:03 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘGmina Gomunice rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji 210 uczniów (107K/103M) w Szkole Podstawowej w Gomunicach oraz Szkole Podstawowej Chrzanowicach do 31.07.2020r.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań:
1.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie przygotowania uczniów do kontynuacji nauki
(zakup pomocy dydaktycznych oraz realizacja zajęć wyrównawczych: z języka angielskiego i niemieckiego, realizacja zajęć rozwijających: Angielski is Easy, Klub przedsiębiorczości, English is fun, Niemiecki jest super, Klub młodego przedsiębiorcy, a także  realizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół);
2.    Tworzenie w szkołach w Gminie Gomunice warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
(wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz realizacja zajęć wyrównawczych: z matematyki, fizyki, chemii, biologii, realizacja zajęć rozwijających: I Ty zostaniesz Pitagorasem, Laboratorium biologiczno-przyrodnicze, Zajęcia astronomiczno-fizyczne, Matematyka na 6 !, Warsztaty astronomiczno-fizyczne, Młody wynalazca - laboratorium chemiczne, Eksperymentujemy z przyrodą, a także realizacja terenowych zajęć edukacyjnych w Centrum Nauki Kopernik dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli Szkół);
3.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
(wyposażenie pracowni w pomoce i narzędzia TIK, realizacja zajęć rozwijających: Grafika komputerowa, Projektowanie i wydruk w 3D, Z komputerem za pan brat, Zajęcia rozwijające z grafiki komputerowej i projektowania stron www, Instytut wyobraźni- zajęcia z projekt. I wydruku w 3D, a także  realizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół);
4.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(wyposażenie pracowni dydaktycznych, zajęcia grupowe i indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), a także  realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół).
Projekt skierowany jest do 210 uczniów szkół podstawowych oraz 46 nauczycieli Szkół. Przedmiotem projektu była realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, realizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli mających wpływ na podniesienie poziomu wiedzy uczniów ww. szkół i doposażenie 2 placówek.
Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną rezultaty takie jak:
•    poszerzenie oferty edukacyjnej szkół
•    poprawa wyników szkół (sprawdziany)
•    zwiększenie szans uczniów na rynku pracy
•    indywidualizacja podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
•    podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli prowadzących dzięki ukończonym studiom i kursom
•    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich
•    wzrost jakości zaplecza dydaktycznego szkół (wyposażenie, w tym w narzędzia TIK).

Harmonogram wsparcia dla uczestników: Pobierz PDF

Całkowita wartość projektu: 915 180,63 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 849 465,63 zł.

logo

 

Poprawiony: piątek, 31 maja 2019 12:45