Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

wtorek, 12 lipca 2011 09:28 Aneta Szczepocka
Drukuj

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 111 poz. 652) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ogłasza się możliwość skorzystania z takiej pomocy za pośrednictwem szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.

Pomoc finansowa na zakup podręczników skierowana jest do uczniów uczęszczających do klas I – III w szkołach podstawowych i klas III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012, oraz na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Pomoc udzielona będzie uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351,00 zł
netto zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć:
1) 180 zł -
dla ucznia klasy I - III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) 325 zł -
dla ucznia klasy III gimnazjum oraz dla ucznia klasy I – III gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) 210 zł –
dla ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
4) 315 zł –
dla ucznia realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uzupełniony wniosek składa się do Urzędu Gminy Gomunice pok. 112 wraz z załącznikami tj.:
a) dowodem zakupu podręczników,
b) zaświadczeniem/oświadczeniem o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) odcinek renty lub emerytury,
d) zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
e) w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
f) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie/oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
g) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski do pobrania w BIP Gminy Gomunice w zakładce Pomoc Społeczna i socjalna.

Poprawiony: piątek, 15 lipca 2011 07:12