.: Gmina Gomunice :.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Gomunice. Do zadań tych należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
 2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia, leków i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
 4. Praca socjalna.
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 6. Wydawanie żywności w ramach programu PEAD.
 7. Pozyskiwanie środków z EFS.


Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach upoważniony jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach informuje, iż od dnia 01 listopada 2019 r. zmienił się numer rachunku bankowego GOPS.
Obecny rachunek bankowy: PKO Bank Polski nr 23 1020 3958 0000 9502 0266 5107


 

Kontakt GOPS

Dane kontaktowe: adres, numery telefonów

.

Poprawiony: wtorek, 17 grudnia 2019 13:31  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi