Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Gomunice w latach 2010-2014

poniedziałek, 27 października 2014 14:32 Administrator
Drukuj

Radę Gminy Gomunice w VI kadencji, w latach 2010-2014, tworzyli:
1) BARTNICKA Agnieszka
2) CEBULSKA Jolanta
3) DAJCIER Józef  (zm. 11 lipca 2012)
4) DYJA Dariusz
5) GÓRNICZ Eugeniusz
6) KLIMAS Kazimierz
7) KOPCIK Bogdan
8) KULIBERDA Emilia
9) OLBORSKI Wojciech
10) PEŁKA Dawid
11) RUSEK Jacek
12) STOLARSKA Renata
13) TAZBIR Agata
14) TAZBIR Mirosław
15) WOLNICKI Wiesław
16) ZAWISZA Henryk

Odbyło się 37 sesji, w tym 5 – nadzwyczajnych.

Frekwencja radnych na sesjach wynosiła:
1) BARTNICKA Agnieszka – 1 nieobecność
2) CEBULSKA Jolanta – zawsze obecna
3) DAJCIER Józef  (zm. 11 lipca 2012) – 2 nieobecności
4) DYJA Dariusz – zawsze obecny
5) GÓRNICZ Eugeniusz – zawsze obecny
6) KLIMAS Kazimierz – 3 nieobecności
7) KOPCIK Bogdan – 1 nieobecność
8) KULIBERDA Emilia – zawsze obecna
9) OLBORSKI Wojciech – 1 nieobecności
10) PEŁKA Dawid – 13 nieobecności
11) RUSEK Jacek – 2 nieobecności  
12) STOLARSKA Renata – 1 nieobecność
13) TAZBIR Agata – zawsze obecny
14) TAZBIR Mirosław – zawsze obecny
15) WOLNICKI Wiesław – zawsze obecny
16) ZAWISZA Henryk – zawsze obecny

Oprócz udziału w sesjach radni pracowali w komisjach stałych. Komisja Budżetowa odbyła 40 posiedzeń, Komisja Oświaty – 46, Komisja Rewizyjna – 57, Komisja Rolnictwa – 35 a Komisja Rozwoju – 47.
Jako organ stanowiący łącznie przez te 4 lata podjęliśmy 252 uchwał, z czego 2 uchwały unieważnił wojewoda ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem.
Aktywność radnych na sesjach przejawiała się głównie składaniu interpelacji. W tej kadencji takich wystąpień było 343.
Radni uczestniczyli w uroczystościach gminnych, szkolnych, festynach.

Realizacja zadań majątkowych w 2011 roku przedstawia się następująco:
1. Modernizacja ul. Witosa w Gomunicach - 120 966,81 zł
2. Modernizacja ul. Armii Krajowej w Gomunicach - 266 492,17 zł
3. Modernizacja ul. w miejscowości Chruścin - 200 000,00
4. Zakup urządzenia  brzegowego klasy UTM do zabezpieczenia sieci Urzędu - 5 099,00 zł
5. Zakup urządzenia centralnego zasilania - 32 271,12 zł
6. Zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Gomunice - 8 610,00 zł
7. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 48 585,00 zł
8. Wykonanie projektu budowlanego linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Borowiecko - 2 214,00 zł
9. Wykonanie projektu budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Paciorkowizna - 5 904,00 zł
10. Poprawa standardów życia mieszkańców Gminy Gomunice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gomunice i Kletnia – Etap II - 1 535 326,15 zł
11. Wykup odcinka przyłącza kanalizacyjnego do działki nr.16 przy ul. Fabrycznej 46 - 1 274,00 zł
12. Zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Kletnia - 4 674,00 zł
13. Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Gomunicach - 301 406,87 zł
Razem: 2 532 823,12 zł

Realizacja zadań majątkowych w 2012 roku przedstawia się następująco:
1. Budowa linii wodociągowej w miejscowości Chrzanowice ul. Sikorskiego w kierunku miejscowości Chruścin - 9 710,96 zł
2. Budowa linii wodociągowej w miejscowości Słostowice w kierunku Pytowic - 11 122,70 zł
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr.3931E na odcinku Gomunice-Kletnia ul. Dworcowa - 79 960,20 zł
4. Modernizacja ulicy w miejscowości Chruścin - 59 285,97 zł
5. Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności - 5 263,07 zł
6. Zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw przy OSP Gomunice - 10 562,00 zł
7. Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Borowiecko - 20 910,00 zł
8. Wykonanie  linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Karkoszki - 42 927,00 zł
9. Poprawa standardów życia mieszkańców Gminy Gomunice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gomunice i Kletnia – Etap II    - 383 353,69 zł
10. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Gomunicach - 55 350,00 zł
11. Zakup zestawu zabawkowego na skwer w Wojciechowie - 3 437,86 zł
Razem: 681 883,45 zł

Realizacja zadań majątkowych w 2013 roku przedstawia się następująco:
1. Wykonanie przyłącza wodociągowego w Kletni - 14 556,95 zł
2. Wykup nieruchomości położonych w miejscowości Słostowice i Pudzików wraz ze stacją i siecią wodociągową oraz sieci wodociągowej Wola Kotkowska - 125 000,00 zł
3. Projekt budowy chodnika w miejscowości Kletnia - 12 300,00 zł
4. Wykonanie odwodnienia na ulicy Narutowicza w Chrzanowicach - 46 353,67 zł
5. Zakup działki Nr 2011/1 o pow. 0,09 ha w obrębie geodezyjnym Chrzanowice - 3 050,00 zł
6. Zakup klimatyzatora do Urzędu Gminy - 7 613,70 zł
7. Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Gomunice - 180 000,00 zł
8. Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Gomunice - 11 500,00 zł
9. Zakup klimatyzatorów  z montażem do Sali OSP sołectwa Piaszczyce - 8 800,00 zł
10. Zakup  klimatyzatorów z montażem do Sali OSP sołectwa Słostowice - 12 177,00 zł
11. Zakup patelni elektrycznej sołectwo Słostowice - 3 811,59 zł
12. Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami - 10 172,10 zł
13. Remont infrastruktury osiedla mieszkaniowego w Kocierzowach (remont oczyszczalni ścieków) - 189 580,00 zł
14. Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Paciorkowizna - 20 000,00 zł
15. Wykonanie linii kablowej oświetlania ulicznego w miejscowości Hucisko - 14 760,00 zł
16. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin - 139 603,78 zł
17. Zakup wyposażenia placu zabaw w Chrzanowicach - 9 692,40 zł
18. Zakup altan ogrodowych sołectwo Gomunice - 6 150,00 zł
Razem: 815 121,19 zł

Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa linii wodociągowej w Kletni /kosztorys powykonawczy/ - 615,00 zł
2. Budowa chodnika w miejscowości Gomunice ul. Armii Krajowej - 59 667,55 zł
3. Nabycie działki Nr 308/1 i 308/3 w miejscowości Karkoszki pod drogę gm. - 10 000,00 zł
4. Nabycie działki  Nr 1797 w miejscowości Pudzików - 5 000,00 zł
5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 7 000,00 zł
6. Zakup klimatyzatorów grzewczych dla potrzeb OSP Piaszczyce - 8 800,00 zł
7. Zakup obieraczki do ziemniaków - 3 873,27 zł
8. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gomunicach wraz z zakupem i montażem urządzeń siłowni zewnętrznych - 1 700,00 zł
9. Projekt adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia pracowni rehabilitacyjnej - 9 655,50 zł
10. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Kletni przy ul. Przedborskiej - 18 942,00 zł
11. Projekt linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianka - 2 000,00 zł
12. Zakup beczki asenizacyjnej - 10 000,00 zł
13. Zakup samochodu ciężarowego - 57 000,00 zł
14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin - 48 482,89 zł
15. Zakup altany w Kolonii Borowiecko - 3 700,00 zł
Razem: 246 436,21

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 14:59