.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna

XXIX SESJA RADY GMINY GOMUNICE

Email Drukuj

W dniu 12 listopada 2020 roku /czwartek/ o godz.900 zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym XXIX SESJA RADY GMINY GOMUNICE z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

3.Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy Gomunice.

4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gomunice w 2019 roku.

7. Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Gomunice za pierwsze półrocze 2020 roku.

8. Informacja za pierwsze półrocze 2020 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 roku, dla których Gmina Gomunice jest organem założycielskim.

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

11. Informacje z analiz oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2020-2030.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów nowopowstałym sołectwom Gminy Gomunice: sołectwu Gomunice, sołectwu  Słostowice  oraz sołectwu Wojciechów.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/58/19 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Akademii Smyka w Gomunicach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Akademii oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 3922E.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/138/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lub najem na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Gomunice.

20. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 06 listopada 2020 14:17  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi