.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Najnowsze

Spotkanie informacyjne dot. szkolenia „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

Email Drukuj

Fundacja EKOOSTOJA zaprasza na spotkanie informacyjne na temat bezpłatnego szkolenia „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gomunicach.

Podczas spotkania będzie możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego obowiązkowego do udziału w szkoleniu.

Poprawiony: poniedziałek, 02 lipca 2018 13:24 Więcej…
 

Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

Email Drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

Ponizej tematyka szkoleń oraz link do ogłoszenia o szkoleniu:

Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 14:15 Więcej…
 

Oficjalne otwarcie mieszkań socjalnych w Kocierzowach

Email Drukuj

Zakończyła się przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W piątek, 15 czerwca, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie mieszkań socjalnych w Kocierzowach. W budynku powstało 8 mieszkań socjalnych, docelowo z obiektu będzie korzystało 13 osób. Mieszkańcy wprowadzą się tu w sierpniu. Średnia powierzchnia mieszkań w przeliczeniu na 1 osobę wynosi ponad 28 m kw.

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2018 12:27 Więcej…
 

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gomunice.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment sołectwa Piaszczyce.

5. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 14 czerwca 2018 09:05
 

XLIV Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2018-2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Gomunice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/253/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Gomunice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wskaźnika RLM aglomeracji Gomunice.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2017.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gomunice.
17. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2018 06:17
 

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/256/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gomunice.

4. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: środa, 06 czerwca 2018 08:37
 

Zaproszenie na pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej

Email Drukuj


Ochotnicza Straż Pożarna w Gomunicach informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. ok. godz. 09:30
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach będziemy realizować jedno z działań projektu
„OD PRZEDSZKOLAKA DO STRAŻAKA”
pod tytułem:
„Przeprowadzenie pokazu sił i środków przeciwpożarowych dla dzieci oraz szkolenie dla personelu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Poprawiony: wtorek, 05 czerwca 2018 12:06 Więcej…
 


Strona 10 z 79

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi