.: Gmina Gomunice :.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Email Drukuj

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice w gminie Gomunice”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice w gminie Gomunice”, w wysokości:

- dotacja: 330.925,00 zł
- pożyczka: 772.162,00 zł

Celem przedmiotowego zadania jest uporządkowanie i usprawnienie gospodarki ściekowej gminy Gomunice poprzez wybudowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kletnia, Gomunice i Słostowice. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację szamb, poprawi jakość gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych w gminie.


Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:

 • usprawnienia gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Gomunice,
 • zwiększenia ilości odprowadzanych i oczyszczanych ścieków,
 • poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności do obniżenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Gomunice,
 • zmniejszenia emisji i ładunków zanieczyszczeń,
 • poprawy dostępu gospodarstw domowych i rolnych oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych do infrastruktury technicznej,
 • stworzenia efektywnego systemu kanalizacyjnego,
 • likwidacji przydomowych szamb zagrażających środowisku naturalnemu,
 • poprawy stanu sanitarno – higienicznego na terenie gminy,
 • zmniejszenia ilości zachorowań.

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gomunice w 2020 r.”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gomunice w 2020 r.”.

Całkowity koszt zadania: 38.495,34 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 29.218,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gomunice zostanie usunięte 83,475 Mg wyrobów zawierających azbest.


Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:

•    zmniejszenia emisji włókien azbestu,
•    poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

Ponadto realizacja zadania ma na celu pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych oraz propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

„Budowa centrum wsi w Gomunicach – Instalacja PV – lampy hybrydowe”


Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Budowa centrum wsi w Gomunicach – Instalacja PV – lampy hybrydowe”. Dofinansowanie zostało przyznane w formie dotacji oraz pożyczki w wysokości:
- dotacja: 41.040,00 zł
- pożyczka: 95.760,00 zł


Dofinansowanie zostało przeznaczone na wykonanie energooszczędnego oświetlenia w Gomunicach, przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr ewid. 177/15, 177/17 obręb Gomunice), na wybudowanym Centrum wsi. Jest to ogólnodostępne miejsce publiczne służące mieszkańcom Gminy Gomunice.

Cel projektu: Wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę centrum wsi, w tym zastosowanie energooszczędnego oświetlenia (montaż 81 opraw w technologii LED).


„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków w Gomunicach
oraz wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Gomunice”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia pożyczki nr 67/OW/P/2010 z dnia 18.11.2010 r. w kwocie 160.911,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla oczyszczalni ścieków w Gomunicach oraz wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Gomunice”.

Przedmiotowe zadanie polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej będzie realizowane na budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Gomunicach (działki nr 765, 802, obręb Słostowice). Wytwarzana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gomunicach.

W ramach zadania planuje się również wymianę opraw oświetleniowych w ilości 317 sztuk (287 szt. o mocy 30 W oraz 30 szt. o mocy 50 W).  Planuje się zamontowanie nowoczesnych opraw oświetleniowych LED. W chwili obecnej zamontowanych jest 226 sztuk lamp z żarówkami sodowymi o mocy 100 W oraz 91 szt. lamp z żarówkami rtęciowymi o mocy 125W.

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Gomunice, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia środowiska.

Celem bezpośrednim projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy.


Realizacja zadania przyczyni się do:
-    zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
-    zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
-    poprawy jakości powietrza,
-    zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego,
-    poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej,
-    poprawy stanu środowiska naturalnego.

Oświetlenie uliczne jest nieodzownym elementem każdej miejscowości, ponieważ daje społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. Jednak znaczna większość lamp ulicznych jest przestarzała i wymaga wymiany. Przestarzałe oświetlenie uliczne ze względu na znaczne zużycie energii elektrycznej ma negatywny wpływ na środowisko. Wymiana oświetlenia na LED-owe, które zużywa znacznie mniej energii niż zwykłe żarówki korzystnie wpłynie na środowisko.

Planowana w ramach zadania wymiana opraw oświetleniowych ma na celu:
-    zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
-    obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
-    ograniczenie emisji do atmosfery,
-    ograniczenie negatywnego wpływu na klimat,
-    poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Gomunice.


„Zagospodarowanie zielenią przestrzeni publicznej w Gminie Gomunice w 2019 r.”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu Gminie Gomunice dotacji na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie zielenią przestrzeni publicznej w Gminie Gomunice w 2019 r.”.

Całkowity koszt zadania: 64 395,04 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:
30 192,00 PLN

Zadanie obejmuje zakup drzew i krzewów oraz ich nasadzenie w trzech lokalizacjach:
•    Urząd Gminy w Gomunicach
•    Kościół w Gomunicach
•    Kościół w Chrzanowicach

Postępująca degradacja środowiska uświadomiła nam, że obecność drzew może pomóc zminimalizować niekorzystne zmiany, w tym klimatyczne.
Drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza. W ich wyniku można stwierdzić, że drzewa wpływają na poprawę stanu zdrowia. Badacze udowodnili, że zieleń łagodzi skutki objawów nadpobudliwości ruchowej u dzieci:
Efekty ekologiczne nasadzeń:
•    drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt,
•    oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów,
•    zatrzymują wody opadowe,
•    wzbogacają powietrze o substancje lotne,
•    chronią przed hałasem,
•    urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji,
•    przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, wpływają na poprawę stanu zdrowia.

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gomunice w 2017 roku”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gomunice w 2017 roku”.

Szacowany całkowity koszt zadania: 34.204,00 PLN
Szacowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 23.942,00 PLN

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gomunice zostanie usunięte 85,51 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:

•    zmniejszenia emisji włókien azbestu,
•    poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

Ponadto realizacja zadania ma na celu pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych oraz propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


Projekt w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach „My dla przyrody – przyroda dla nas”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Projekt w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach „My dla przyrody – przyroda dla nas”.


Całkowity koszt zadania: 23.500,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 19.500,00 PLN

„Zagospodarowanie zielenią przestrzeni publicznej w Gminie Gomunice w 2016 r.”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu Gminie Gomunice dotacji na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie zielenią przestrzeni publicznej w Gminie Gomunice w 2016 r.”.

Całkowity koszt zadania: 54.080,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:
43.264,00 PLN

Zadanie obejmuje zakup drzew i krzewów oraz ich nasadzenie w sześciu lokalizacjach:
•    Plac zabaw w Kocierzowach
•    Plac zabaw w Piaszczycach
•    Plac zabaw w Kletni
•    Szkoła w Gomunicach
•    Urząd Gminy w Gomunicach
•    budynek starej Szkoły w Kocierzowach.

Postępująca degradacja środowiska uświadomiła nam, że obecność drzew może pomóc zminimalizować niekorzystne zmiany, w tym klimatyczne.
Drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza. W ich wyniku można stwierdzić, że drzewa wpływają na poprawę stanu zdrowia. Badacze udowodnili, że zieleń łagodzi skutki objawów nadpobudliwości ruchowej u dzieci:
Efekty ekologiczne nasadzeń:
•    drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt,
•    oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów,
•    zatrzymują wody opadowe,
•    wzbogacają powietrze o substancje lotne,
•    chronią przed hałasem,
•    urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji,
•    przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, wpływają na poprawę stanu zdrowia.

 

„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gomunice na lata 2016-2020”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu Gminie Gomunice dotacji na realizację zadania pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gomunice na lata 2016-2020”.

Całkowity koszt zadania: 14.760,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:
7.380,00 PLN

Przedmiotowy Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gomunice na lata 2016-2020 jest dokumentem strategicznym mającym na celu osiągnięcie długofalowych korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. W przedmiotowym dokumencie zidentyfikowane zostały obszary problemowe na terenie gminy oraz niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do redukcji emisji. Plan gospodarki niskoemisyjnej to podstawowy dokument przy ubieganiu się o środki unijne na zaplanowane przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej i ochroną klimatu. Dodatkowe środki finansowe pozwolą na realizację inwestycji, które pozytywnie wpłyną na stan środowiska naturalnego, poprawę jakości powietrza, a w konsekwencji na dobrą jakość życia mieszkańców Gminy Gomunice.
Korzyści z przygotowania planu to:

 • ­    poprawa stanu środowiska naturalnego
 • ­    zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • ­    zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • ­    redukcja zużycia energii finalnej na skutek podniesienia efektywności energetycznej budynków i urządzeń
 • ­    poprawa estetyki gminy
 • ­    rozwój Gminy
 • ­    oszczędności energetyczne
 • ­    umożliwienie pozyskania dotacji z UE na inwestycji związane z ochroną środowiska.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gomunice stwarza szanse na uzyskanie przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego regionu.
Plan niskiej emisji pozwoli na:

 • ­zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację priorytetowych dla gminy projektów dot. ochrony środowiska w latach 2015-2020,
 • ­wzmocnienie szansy uzyskania przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE w nowej perspektywie 2014-2020 na inwestycje koncentrujące się na ochronie środowiska naturalnego.

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w 2015 roku”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w 2015 roku”.

Całkowity koszt zadania: 18 795,16 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:
18 604,00 PLN


Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gomunice zostanie usunięte około 52,45 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:
• zmniejszenia emisji włókien azbestu,
• poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

Ponadto realizacja zadania ma na celu pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych oraz propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

"Utworzenie ogródka dydaktycznego „Mali przyjaciele przyrody” przy Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach"


Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Utworzenie ogródka dydaktycznego „Mali przyjaciele przyrody” przy Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gomunicach".


Całkowity koszt zadania: 39 104,00 PLN (zgodnie z umową)
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:
32 927, 00 PLN


Ogródek dydaktyczny został podzielony na osiem zakątków (w tym m.in.: „Traw ozdobnych”, „Na skraju lasu”, „Mały meteorolog”, „Pszczółki Mai”, „Wodny świat”). W pięciu głównych miejscach pojawią się tablice dydaktyczne z charakterystycznymi cechami danego miejsca. Każda z roślin będzie opisana na małej tabliczce.
Wchodząc do ogrodu po lewej stronie  napotkamy zakątek „Traw ozdobnych” o różnej barwie liści i strukturze kwiatów. Tuż za ozdobnymi trawami wyrosną piękne rośliny charakterystyczne dla lasu. W dalszej części ogrodu posadzone będą podstawowe drzewa, krzewy oraz byliny objęte ochroną. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się będzie zakątek „Mały Meteorolog”. Prawdziwa stacja pełna jest nowych doświadczeń, w której można będzie codziennie sprawdzić temperaturę powietrza, wilgotność i odnotować zebrane dane w kalendarzu pogody. Pobliski zegar słoneczny będzie cenną lekcją określania czasu. Zakątek „Pszczółki Mai”, ulubionej bohaterki dziecięcych bajek, w otoczeniu uli i roślin miododajnych przybliży dzieciom produkcję miodu. Pojawią się tu budki lęgowe dla ptaków i budki dla owadów. W ogródku powstanie również kaskada wodna z ciekawymi roślinami nadającymi charakter ogrodu japońskiego. Ciekawym akcentem ogrodu będzie zestaw „Małego archeologa”.  W środku ogrodu w kształcie koła powstanie zakątek roślin, które rosną w glebie o odczynie kwaśnym. Od południowej strony kącik roślin zostanie otoczony ziołami leczniczymi i przyprawami. W ogrodzie nie może zabraknąć kącika dydaktycznego składającego się z ławek i stołu. Będzie to miejsce do odpoczynku, rozmów i zbierania doświadczeń.
Dzieci będą uczyły się dbać o środowisko poprzez wykorzystanie zebranych suchych liści, traw i gałązek do produkcji naturalnego nawozu w ustawionym kompostowniku. Pod opieką nauczycieli dzieci wykorzystają grabki i łopaty do prac porządkowych. Teren pod nasadzenie zostanie wyłożony geowłókniną i wysypany korą. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu będzie najlepszym sposobem wdrażania dzieci do obserwacji, eksperymentowania i praktycznego działania. Najważniejszym celem posiadania takiego miejsca jest kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

 

"Zagospodarowanie zielenią czterech placów zabaw w Gminie Gomunice poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wieloletnich"

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie zielenią czterech placów zabaw w Gminie Gomunice poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wieloletnich".

Całkowity koszt zadania: 19 855,00 PLN (zgodnie z umową)
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:
15 884, 00 PLN

Postępująca degradacja środowiska uświadomiła nam, że obecność drzew może pomóc zminimalizować niekorzystne zmiany, w tym klimatyczne.
Drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza. W ich wyniku można stwierdzić, że drzewa wpływają na poprawę stanu zdrowia. Chorzy w szpitalach z widokiem na zadrzewienia szybciej dochodzą do zdrowia. Badacze udowodnili, że zieleń łagodzi skutki objawów nadpobudliwości ruchowej u dzieci:
Efekty ekologiczne nasadzeń:

 • drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt,
 • oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów,
 • zatrzymują wody opadowe,
 • wzbogacają powietrze o substancje lotne,
 • chronią przed hałasem,
 • urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji,
 • przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
 • wpływają na poprawę stanu zdrowia.

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w 2014 roku”

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w 2014 roku”.

Całkowity koszt zadania: 21 944 , 24 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:
17 300, 00 PLN


Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gomunice zostanie usunięte około 45,300 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:
• zmniejszenia emisji włókien azbestu,
• poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

Ponadto realizacja zadania ma na celu pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych oraz propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

„Zakup systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice”


Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Zakup systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice”.

Całkowity koszt zadania: 10 172,10 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 7 202,88 PLN

Polska od wielu lat boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne. Mimo podejmowania licznych prób przystosowania krajowych przepisów do porządku unijnego – gospodarka odpadami ciągle stanowi jeden z najtrudniejszych i najpoważniejszych problemów. Głównym celem nowelizacji z 2011 r. było wprowadzenie zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany obowiązującego systemu maja przyczynić się do m.in.:
•  prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
•  zmniejszenia ilości odpadów komunalnych (w tym ulegających biodegradacji) kierowanych na składowiska odpadów,
•  wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów,
• zwiększenia liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów.

Zakup przedmiotowego systemu informatycznego jest niezbędne do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Realizacja zadania pozwoli na sprawną obsługę mieszkańców Gminy Gomunice w zakresie naliczania i poboru opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w 2012 roku”


Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w 2012 roku”.

Szacowany całkowity koszt zadania: 45 029,40 PLN
Szacowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 44 579,00 PLN


Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gomunice zostanie usunięte około 75,049 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:
•    zmniejszenia emisji włókien azbestu,
•    poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

Ponadto realizacja zadania ma na celu pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych oraz propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gomunice i Kletnia – etap II"

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gomunice i Kletnia – etap II” zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3 849 310,22 zł
Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi: 618 787,00 zł

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gomunice i Kletnia w gminie Gomunice.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:

 • usprawnienia gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Gomunice,
 • zwiększenia ilości odprowadzanych i oczyszczanych ścieków,
 • poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • zmniejszenia emisji i ładunków zanieczyszczeń,
 • poprawy dostępu gospodarstw domowych i rolnych oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych do infrastruktury technicznej,
 • stworzenia efektywnego systemu kanalizacyjnego,
 • likwidacji przydomowych szamb zagrażających środowisku naturalnemu,
 • poprawy stanu sanitarno – higienicznego na terenie gminy.


Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi