GUS Portret Gminy 2008-2009

piątek, 07 stycznia 2011 14:23 Administrator
Drukuj

Poniższy artykuł opiera się na danych przygotowanych i udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Regionalnych i Środowiska. Informacje zawarte w opracowaniu bazują na 2009 r. lub wcześniejszych, (ostatnich dostępnych). Dodatkowo przyjęto 2008 r. za rok referencyjny do wyliczenia dynamik i wskaźników rozwoju danego terytorium.

Gmina Gomunice jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 14 gmin powiatu radomszczańskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (5,9 tys.) i 12 lokatę pod względem powierzchni (62 km2). W porównaniu z 2000r. w wyniku przewagi ubytku naturalnego (58 osób) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 46 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – w porównaniu z 2002r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,9% do 20,5%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,0% do 17,4%.

Użytki rolne zajmują 58,8% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 4,7%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 12,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,2% pkt proc. niż w powiecie. Niemal cały obszar gminy leży w dorzeczu Widawki będącej dopływem Warty. Usytuowane są tutaj liczne stawy, zachowały się także pozostałości licznych tu niegdyś młynów czy fryszerek. Miejscowe walory klimatyczne sprzyjają rozwojowi funkcji turystycznych.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 359. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,0%. Z wodociągu korzysta 92,0% ogółu ludności, z kanalizacji 25,5%, z sieci gazowej 21,7%.

W gminie mają siedzibę 292 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 77,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (31,9%), przetwórstwem przemysłowym (16,9%), obsługą nieruchomości i firm (11,3%) oraz budownictwem (10,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,5%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 54,5%. Oszacowano, że w 2006r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 124 osoby, a wyjeżdżało 748.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008r. wynosiły 2334 zł i były niższe o 89 zł od średniej wojewódzkiej i o 108 zł od średniej powiatowej.

 

Liczba miejscowości: 20

Liczba sołectw: 10

Dochody gminy Gomunice na 1 mieszkańca 2297,61 zł

Wydatki gminy Gomunice na 1 mieszkańca 2267,54 zł

Dochody od osób prawnych i osób fizycznych stanowiły 23,2% ogółu dochodów budżetu gminy Gomunice.

W gminie Gomunice obserwuje się spadek wydatków budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 0,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Subwencja oświatowa w gminie Gomunice 4161,5 tys. zł

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły w 2009 r. 39,9 % ogółu wydatków budżetu gminy Gomunice.

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w 2009r. przez gminę Gomunice 1 309 458 zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to gminie Gomunice 1 miejsce w powiecie radomszczańskim.

Wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców gminy Gomunice jest niższy niż w powiecie – liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. osób wynosi 492, natomiast w powiecie – 710.

 

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

2008r.

2009r.

Powierzchnia w ha

6 245

6 245

Ludność

5 933

5 940

Ludność na 1 km2

95

95

Kobiety na 100 mężczyzn

105

105

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

61,0

60,5

Liczba szkół podstawowych i gimnazjów

3

3

Liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej

5 933,0

5 940,0

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania

2

2

Mieszkania oddane do użytkowania

18

12

Pracujący na 1000 ludności a

99,1

100,0

Bezrobotni zarejestrowani

259

314

 


WYBRANE DANE Z DEMOGRAFII W 2009 R.

POWIAT

GMINA

POWIAT = 100

Ludność:

117 431

5 940

5,1

w tym kobiety

59 968

3 044

5,1

Urodzenia żywe

1 167

65

5,6

Zgony

1 468

63

4,3

Przyrost naturalny

- 301

2

x

Ludność w wieku: przedprodukcyjnym

22 735

1 199

5,3

produkcyjnym

73 365

3 702

5,0

poprodukcyjnym

21 331

1 039

4,9

 

 

LEŚNICTWO W 2009 R.

Lasy publiczne w ha

2 095

W tym własność gminy

22

Lesistość w %

33,5

 

 

 

WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2009 R. (ŁÓDZKIE = 100)

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

106,6

Dochody ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

86,4

Wydatki ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

78,6

Ambulatoryjna opieka zdrowotna – porady udzielone ogółem na 1 mieszkańca

85,4

Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. Mieszkańców c

51,5

Lesistość

144,3

Drogi publiczne o nawierzchni twardej na 100 km2 powierzchni c

79,2

Pojazdy samochodowe na 1000 ludności

97,3

Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym

83,7

Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca ogółem abc

73,9

 

a Dane dotyczące podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez pracujących w rolnictwie indywidualnym.
b W przedsiębiorstwach według lokalizacji inwestycji ( ceny bieżące).
c Dane dotyczące 2008 r.


Dochody i wydatki budżetu Gminy

 

Dochody i wydatki gminy Gomunice w 2009r.

OPIS

DOCHODY

Dochody ogółem

13631,7

Dochody własne

5213,2

Dotacje

2059,4

Subwencje ogólne

6359,2

W tym na zadania oświatowe

4161,5

OPIS

WYDATKI

Wydatki ogółem

13453,3

Wydatki majątkowe

1085,4

Wydatki bieżące

12367,9

W tym inwestycje

1085,4

W tym wynagrodzenia

4933,7

DOCHODY BUDŻETU GMINY GOMUNICE WEDŁUG DZIAŁÓW

2008r.

2009r.

w tys. zł

w %

Dochody ogółem

13811,3

13631,7

100,0

Różne rozliczenia

5913,8

6359,2

46,7

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

3836,4

3166,4

23,2

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

3187,0

1746,0

12,8

Kultura fizyczna i sport

14,8

1251,4

9,2

Gospodarka mieszkaniowa

149,6

466,1

3,4

Oświata i wychowanie

235,6

223,6

1,6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,2

103,2

0,8

Administracja publiczna

108,5

101,8

0,7

Edukacyjna opieka wychowawcza

96,3

70,3

0,5

Transport i łączność

176,9

30,4

0,2

Rolnictwo i łowiectwo

22,2

28,5

0,2

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

-

-

Pozostałe

70,1

84,8

0,6

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY GOMUNICE WEDŁUG DZIAŁÓW

2008r.

2009r.

w tys. zł

w %

Wydatki ogółem

13479,2

13453,3

100,0

Oświata i wychowanie

4959,4

5366,9

39,9

Administracja publiczna

1925,0

2238,8

16,6

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

3556,4

2125,4

15,8

Transport i łączność

1209,7

1558,0

11,6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

541,5

732,5

5,4

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

124,2

327,4

2,4

Kultura fizyczna i sport

235,9

315,9

2,3

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

303,6

220,9

1,6

Edukacyjna opieka wychowawcza

230,5

193,8

1,4

Rolnictwo i łowiectwo

85,3

107,8

0,8

Ochrona zdrowia

74,5

102,3

0,8

Gospodarka mieszkaniowa

50,6

45,5

0,3

Działalność usługowa

24,2

35,3

0,3

Pozostałe

120,3

82,8

0,6

 


Oświata

 

Ludność gminy Gomunice według edukacyjnych grup wieku:

3–6 lat – 214 osób
7–12 lat – 382 osoby
13–15 lat – 248 osób

 

EDUKACJA

2008/09r.

2009/10r.

Placówki wychowania przedszkolnego

2

2

w tym przedszkola

1

1

Miejsca w przedszkolach

75

75

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

143

153

w tym w przedszkolach

108

116

Szkoły podstawowe

2

2

Uczniowi szkół podstawowych

379

360

Szkoły gimnazjalne

1

1

Uczniowie szkół gimnazjalnych

230

226

Uczniowie przypadający na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu w szkołach:podstawowych

10,2

9,7

gimnazjalnych

11,5

9,4

Komputery podłączone do Internetu przeznaczone do użytku uczniów w szkołach a:podstawowych

37

37

gimnazjalnych

20

24

a) Bez specjalnych


 

Biblioteki i filie

Czytelnicy w bibliotekach publicznych

Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach

2

708

14,0

 

 


Rynek pracy i polityka społeczna

 

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2009r. 66 980,21 zł

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w 2009 r. stanowiły 15,8% wydatków gminy Gomunice.

W 2008r. udział beneficjentów pomocy społecznej w % ogółu ludności w powiecie radomszczańskim wynosił 12,8%, natomiast w gminie Gomunice – 12,4%

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowiły w 2009 r. 0,3% ogółu wydatków budżetu gminy Gomunice.

W gminie Gomunice w 2009 r. w zasobach mieszkaniowych przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 71,6 m2 i składania się przeciętnie z 3,69 izby.

 


Rynek pracy w 2009r.

POWIAT

GMINA

Pracujący a

20 477

594

Bezrobotni zarejestrowani

w tym kobiety

6 848

54,3

314

54,5

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %

w tym kobiety w %

9,3

10,9

8,5

9,9

 

a Dane wstępne. Według faktycznego miejsca pracy; bez pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej bezpieczeństwa publicznego; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz bez pracujących w rolnictwie indywidualnym.


Normal 0 21

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

2008r.

2009r.

Powierzchnia w ha

6245

6245

Ludność

5933

5940

Ludność na 1 km2

95

95

Kobiety na 100 mężczyzn

105

105

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

61,0

60,5

Liczba szkół podstawowych i gimnazjów

3

3

Liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej

5933,0

5940,0

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania

2

2

Mieszkania oddane do użytkowania

18

12

Pracujący na 1000 ludności a

99,1

100,0

Bezrobotni zarejestrowani

259

314

Poprawiony: czwartek, 20 stycznia 2011 10:52