.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze GUS Portret Gminy 2008-2009

GUS Portret Gminy 2008-2009

Email Drukuj
Spis treści
GUS Portret Gminy 2008-2009
Budżet Gminy
Oświata
Rynek pracy i polityka społeczna
Wszystkie strony

Poniższy artykuł opiera się na danych przygotowanych i udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny - Departament Badań Regionalnych i Środowiska. Informacje zawarte w opracowaniu bazują na 2009 r. lub wcześniejszych, (ostatnich dostępnych). Dodatkowo przyjęto 2008 r. za rok referencyjny do wyliczenia dynamik i wskaźników rozwoju danego terytorium.

Gmina Gomunice jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 14 gmin powiatu radomszczańskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (5,9 tys.) i 12 lokatę pod względem powierzchni (62 km2). W porównaniu z 2000r. w wyniku przewagi ubytku naturalnego (58 osób) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 46 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – w porównaniu z 2002r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,9% do 20,5%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,0% do 17,4%.

Użytki rolne zajmują 58,8% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 4,7%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 12,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,2% pkt proc. niż w powiecie. Niemal cały obszar gminy leży w dorzeczu Widawki będącej dopływem Warty. Usytuowane są tutaj liczne stawy, zachowały się także pozostałości licznych tu niegdyś młynów czy fryszerek. Miejscowe walory klimatyczne sprzyjają rozwojowi funkcji turystycznych.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 359. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,0%. Z wodociągu korzysta 92,0% ogółu ludności, z kanalizacji 25,5%, z sieci gazowej 21,7%.

W gminie mają siedzibę 292 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 77,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (31,9%), przetwórstwem przemysłowym (16,9%), obsługą nieruchomości i firm (11,3%) oraz budownictwem (10,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,5%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 54,5%. Oszacowano, że w 2006r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 124 osoby, a wyjeżdżało 748.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008r. wynosiły 2334 zł i były niższe o 89 zł od średniej wojewódzkiej i o 108 zł od średniej powiatowej.

 

Liczba miejscowości: 20

Liczba sołectw: 10

Dochody gminy Gomunice na 1 mieszkańca 2297,61 zł

Wydatki gminy Gomunice na 1 mieszkańca 2267,54 zł

Dochody od osób prawnych i osób fizycznych stanowiły 23,2% ogółu dochodów budżetu gminy Gomunice.

W gminie Gomunice obserwuje się spadek wydatków budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 0,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Subwencja oświatowa w gminie Gomunice 4161,5 tys. zł

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły w 2009 r. 39,9 % ogółu wydatków budżetu gminy Gomunice.

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w 2009r. przez gminę Gomunice 1 309 458 zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to gminie Gomunice 1 miejsce w powiecie radomszczańskim.

Wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców gminy Gomunice jest niższy niż w powiecie – liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. osób wynosi 492, natomiast w powiecie – 710.

 

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

2008r.

2009r.

Powierzchnia w ha

6 245

6 245

Ludność

5 933

5 940

Ludność na 1 km2

95

95

Kobiety na 100 mężczyzn

105

105

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

61,0

60,5

Liczba szkół podstawowych i gimnazjów

3

3

Liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej

5 933,0

5 940,0

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania

2

2

Mieszkania oddane do użytkowania

18

12

Pracujący na 1000 ludności a

99,1

100,0

Bezrobotni zarejestrowani

259

314

 


WYBRANE DANE Z DEMOGRAFII W 2009 R.

POWIAT

GMINA

POWIAT = 100

Ludność:

117 431

5 940

5,1

w tym kobiety

59 968

3 044

5,1

Urodzenia żywe

1 167

65

5,6

Zgony

1 468

63

4,3

Przyrost naturalny

- 301

2

x

Ludność w wieku: przedprodukcyjnym

22 735

1 199

5,3

produkcyjnym

73 365

3 702

5,0

poprodukcyjnym

21 331

1 039

4,9

 

 

LEŚNICTWO W 2009 R.

Lasy publiczne w ha

2 095

W tym własność gminy

22

Lesistość w %

33,5

 

 

 

WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2009 R. (ŁÓDZKIE = 100)

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

106,6

Dochody ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

86,4

Wydatki ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

78,6

Ambulatoryjna opieka zdrowotna – porady udzielone ogółem na 1 mieszkańca

85,4

Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. Mieszkańców c

51,5

Lesistość

144,3

Drogi publiczne o nawierzchni twardej na 100 km2 powierzchni c

79,2

Pojazdy samochodowe na 1000 ludności

97,3

Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym

83,7

Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca ogółem abc

73,9

 

a Dane dotyczące podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez pracujących w rolnictwie indywidualnym.
b W przedsiębiorstwach według lokalizacji inwestycji ( ceny bieżące).
c Dane dotyczące 2008 r.Poprawiony: czwartek, 20 stycznia 2011 10:52  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi